Regulamin

 

Regulamin sewisu zleceniaprzeznet.net

§1

Korzystanie ze strony internetowej firmy TEKOMP i jej usług podlega warunkom umowy pomiędzy Użytkownikiem,a firmą TEKOMP z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1. NIP: 952-000-41-21 Regon 010723200, działającą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numeremBZ-D-XIV-6412-748/05 wydanego przez Delegaturę Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń UrzęduMiasta Stołecznego Warszawy dla dzielnicy Wesoła, tel.: (0-22) 512-86-61. Składa się ona z warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz zasad ochrony prywatności stosowanych przez firmę TEKOMP. Ze względu na to, że warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a firmą TEKOMP, Użytkownik powinien uważnie się z nimi zapoznać. Dotyczą one zasad korzystania przez Użytkownika ze świadczonych usług.

§2

Ogłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis wykonania zlecenia. Ogłoszenie powinno zawierać cenę brutto oferowaną przez Zleceniodawcę, a Zleceniobiorca deklaruje się wykonać zlecenie za całość prac lub Zleceniobiorca określa stawkę godzinową. Oferowana cena stanowi orientacyjną wycenę wykonania zlecenia na bazie opisu zlecenia i nie jest ofertą w myśl Kodeksu Cywilnego.

§3

Użytkownikiem serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firmą, organizacja posiadająca osobowość prawną. Użytkownik może występować w roli Zleceniodawcy jak również Zleceniobiorcy lub może być równocześnie Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.

§4

Ogłoszenie jest zaproszeniem do złożenia oferty za pomocą strony www.zleceniaprzeznet.net dotyczących przedmiotu zlecenia, które nie jest zabronione przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejoraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§5

Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać poproszeni do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym np: zdjęcia załączone przez Użytkownika.

§6

Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Serwis może przechowywać informacje np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami.

§7

Ogłoszenia są udostępniane wyłącznie na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu.Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularzalub utworzenia Konta.W przypadku wypełnienia formularza, na podany przez Użytkownika adres e-mailzostanie wysłana wiadomość zwrotna serwisu służąca do aktywacji Ogłoszenia.Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji oraz dokonywania zmian) oraz korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następujepo utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie serwisu www.zleceniaprzeznet.net Utworzenie Konta i zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowypomiędzy Użytkownikiem a firmą Tekomp w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

§8

Podając swoje dane osobowe Użytkownik oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę naprzetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Powyższe oświadczenie dotyczy Firmy Tekomp, która jest jednocześnie Administratorem bazy danych oraz osób upoważnionych przez Administratora.

§9

Administrator jest także administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawowglądu oraz aktualizacji podanych danych. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu.

§10

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprawne przeprowadzenie transakcji zawartej w Serwisie, komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a także komunikacja pomiędzy administratorem i Użytkownikami, wymaga udzielenia przez Użytkowników będących osobami fizycznymi zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora. Przekazanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

§11

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe i inne rozliczenia finansowe pomiędzy Użytkowikami serwisu, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach strony www.zleceniaprzeznet.net z tytułu ich udziału w transakcjach. Serwis www.zleceniaprzeznet.net zastrzega sobie, iż nie bierze odpowiedzialności ani za treść wystawianych ofert ani za transakcje wynikłe z użytkowania systemu. Jednocześnie informujemy, iż wymagana jest akceptacja regulaminu.

§12

Serwis www.zleceniaprzeznet.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość opisów zgłaszanych w serwisie ofert czy zleceń. Nie odpowiada również za prawdziwość towarzyszących im opisów oraz za zdolność do realizacji podjętych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu zobowiązań, zarówno Zleceniodawców jak i Zleceniobiorców. Użytkownik powinien zachować ostrożność podczas zawierania Transakcji za pośrednictwem serwisu.

§13

Serwis jego właściciel, oraz pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za którąkolwiek z zawartych za pośrednictwem serwisu transakcji oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z serwisu. Użytkownik korzysta z serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Firma Tekomp Tomasz Pieszko oraz osoby współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą oraz wynikające z tego konsekwencje.

§14

Istnieje szereg usług, których wystawianie w ofertach jest całkowicie zakazane. Sa to między innymi:

 • usługi i prawa, które naruszają obowiązujace przepisy prawne, w tym prawa autorskie oraz zasady "dobrych obyczajów"
 • wszelkie treści o charakterze pornograficznym
 • szerzące i ukazujace przemoc, różnice narodowościowe, rasowe, wyznaniowe czy etniczne
 • związane z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich
 • wszelkie instrumenty finansowe występujące w formie inwestycji lub lokaty środków pięnieżnych
 • programy zawierające wirusy komputerowe i inne szkodliwe elementy
 • programy, dzięki którym zachodzi możliwość pobierania informacji na temat użytkownika, bez jego wiedzy i zgody
 • prace o charakterze intelektualnym (magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne)oraz usługi związane z ich tworzeniem
 • wszelkie dane osobowe i konta poczty, komunikatorów
 • wszelkie treści o charakterze pornograficznym
 • szerzące i ukazujace przemoc, różnice narodowościowe, rasowe, wyznaniowe czy etniczne

 

§15

Firma TEKOMP nie ponosi odpowiedzialności za: niewypełnienie umowy żadnej ze stron ani za zachowanie niezgodne z regulaminem czy niewypłacalność Użytkowników. Firma TEKOMP nie sprawdza ogłoszeń oferowanych za jej pośrednictwem, jednak jednocześnie zastrzega sobie możliwość do zmiany kategorii danego ogłoszenia lub jego usunięcie w przypadku gdy nastąpiło złamanie obowiązującego regulaminu lub prawa, albo gdy w ten sposób naruszone zostało dobre imię serwisu www.zleceniaprzez.net.net, lub gdy potrzebna jest dodatkowa weryfikacja danych personalnych. Odpowiedzialność Użytkowników serwisu niezależnie od tego, czy konto jest aktywne czy nie pozostaje niezmienna tzn. jest on całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania, jakie podjął w serwisie www.zleceniaprzeznet.net i ich konsekwencje.

§16

Serwis zawiadami organy ścigania w przypadku podejrzenia, ze Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP. Serwis zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika oraz jego zdarzeń w serwisie na wniosek organów ścigania.

§17

Użytkownicy w serwisie www.zleceniaprzeznet.net wyrażają zgodę na wystawianie opini na swój temat przez innych Użytkowników serwisu. ( Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy)

§18

Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Serwis www.zleceniaprzeznet.net jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość.